Wält 60 Statistiken

Spilerazau: 1171
Dörfer insgesamt: 3.387 (2.89 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.701
Barbaredörfer: 1.686
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 34 Täg
Spieler online: 85
Nachricht vrschickt: 5.556 (4.74 je Spieler)
Forebiträg: 8.797 (7.51 je Spieler)
Truppebewegige: 8.154 (6.96 je Spieler)
Handelsbewegige: 346 (0.30 je Spieler)
Azau Stämm: 107
Azau Spieler i Stämme: 624
Pünkt insgesamt: 4.805.354 (4.104 je Spieler, 1.419 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 30.958.636
 • 30.247.186
 • 33.245.257
Truppe insgesamt:
 • 1,250 Mio.
 • 1,085 Mio.
 • 771.069
 • 234.845
 • 356.933
 • 64.431
 • 42.587
 • 9.996
 • 937
 • 296
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 1067
 • 926
 • 658
 • 201
 • 305
 • 55
 • 36
 • 9
 • 1
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 369
 • 320
 • 228
 • 69
 • 105
 • 19
 • 13
 • 3
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: Gast202980
Nöischte Stamm: Maggot

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 15:31 Uhr